The Heart Sutra – Chinese Pinyin 心經拼音版

The Heart Of Prajna Paramita Sutra - Chinese Pinyin

般若波羅蜜多心經 - 中文拼音版

bō rě bō luó mì duō xīn jīng。

guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí, zhào jiàn wǔ yùn jiēkōng, dù yī qiē kǔ è。 shè lì zǐ, sè bù yì kōng, kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。 shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。 shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng, bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn, shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí, wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè, nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn, nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。 wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。 pú tí sà duǒ, yī bō rě bō luó mì duō gù, xīn wú guà ài。 wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。 sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。 gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu, shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。 néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。 gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。 jí shuō zhòu yuē: jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。