Ten Shorter Dharanis 十小咒 – Chinese 中文版

Ten Shorter Dharanis - Chinese

十小咒 - 中文版

1. Talismanic Precious Wheel King Dharani

如意寶輪王陀羅尼

南無佛馱耶。 南無達摩耶。南無僧伽耶。南無觀自在菩薩摩訶薩。具大悲心者。怛侄他。唵。斫羯囉伐底。震多末尼。摩訶鉢蹬謎。嚕嚕嚕嚕。底瑟咤。篅囉阿羯利。沙夜吽。癹莎訶。唵。鉢蹋摩。震多末尼。篅攞吽。唵。跋喇陀。鉢亶謎吽。


2. Calamity Dispersing Propitious Sacred Dharani

消災吉祥神咒

曩謨三滿哆。母馱喃。阿鉢囉底。賀多舍。娑曩喃。怛侄他。唵。佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。入嚩囉。入嚩囉。鉢囉入嚩囉。鉢囉入嚩囉。底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩訶。


3. Merit virtue Precious Mountain Sacred Dharani

功德寶山神咒

南無佛馱耶。南無達摩耶。南無僧伽耶。唵。悉帝護嚕嚕。悉都噜。只利波。吉利婆。悉達哩。布噜哩。娑嚩訶。


4. Mantra Cundi

準提神咒

稽首皈依蘇悉帝。頭面頂禮七俱胝。我今稱讚大準提。唯願慈悲垂加護。南無颯哆喃。三藐三菩馱。俱胝喃。怛侄他。唵。折戾主戾。準提娑婆訶。


5. Holy Immeasurable Longevity Determining Bright King Dharani

聖無量壽決定光明王陀羅尼

唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴囉密沓。阿優哩阿納。蘇必你。實執沓。牒左囉宰也。怛塔哿達也。阿囉訶帝。三藥三不達也。怛你也塔。唵。薩哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。達囉馬帝。哿哿捺。桑馬兀哿帝。莎巴瓦。比述帝。馬喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。


6. Medicine Master Sprinkling Head Magic Words

藥師灌頂真言

南謨薄伽伐帝。鞞殺社。窶嚕薜琉璃。缽囉婆。喝囉闍也 。怛他揭多也。阿囉訶帝。三藐三勃陀也。怛侄他。唵。鞞殺逝。鞞殺逝。鞞殺社。三沒揭帝莎訶。


7. Avalokitesvara's Miraculous Response Magic Words

觀音靈感真言

唵。嘛呢叭彌吽。麻曷倪牙納。積都特巴達。積特些納。微達哩葛。薩而斡而塔。卜哩悉塔葛。納補喇納。納卜哩。丟忒班納。㖠麻嚧吉。說囉耶莎訶。


8. Seven Buddhas' Iniquity Eliminating Magic Words

七佛滅罪真言

離婆離婆帝。求訶求訶帝。陀羅尼帝。尼訶囉帝。毗黎你帝。摩訶伽帝。真陵乾帝。


9. Rebirth to Pure Land Dharani

往生淨土神咒

南無阿彌多婆夜。哆他伽多夜。哆地夜他。阿彌唎都婆毗。阿彌唎哆。悉耽婆毗。阿彌唎哆。毗迦蘭帝。阿彌唎哆。毗迦蘭哆。伽彌膩。伽伽那。枳多迦利。娑婆訶。


10. Great Propitious Celestial Maid's Dharani

大吉祥天女咒

南無佛陀。南無達摩。南無僧伽。南無室利。摩訶提鼻耶。怛你也他。波利富樓那。遮利三曼陀。達舍尼。摩訶毗訶羅伽帝。三曼陀。毗尼伽帝。摩訶迦利野。波禰。波囉。波禰。薩利嚩栗他。三曼陀。修鉢犂帝。富隸那。阿利那。達摩帝。摩訶毗鼓畢帝。摩訶彌勒帝。婁簸僧祗帝。醯帝簁。僧祗醯帝。三曼陀。阿他阿㝹。婆羅尼。