1. Talismanic Precious Wheel King Dharani 如意寶輪王陀羅尼

1. Talismanic Precious Wheel King Dharani

如意寶輪王陀羅尼

Nán mó fú tuó yé。Nán mó dá mó yé。
南    無   佛  馱   耶。 南  無   達  摩  耶。
Nán mó sēng qié yé。
南     無   僧      伽   耶。
Nán mó guān zìzài púsà mó hē sà。
南     無   觀      自在  菩薩   摩 訶  薩。
Jù dàbēi xīn zhě. Dá zhí tuō。
具 大悲   心    者。怛  侄 他。
Ǎn. Zhuó jié là fá dǐ。
唵。斫     羯 囉伐底。
Zhèn duō mò ní。    Mó hē bō dēng  mí。
震        多     末  尼。   摩   訶   鉢  蹬       謎。
Lǔ lǔ lǔ lǔ。   Dǐ sè zhā。
嚕嚕嚕嚕。   底 瑟    咤。
Shuò là   ā   jié   lì。    Shāyè hōng。
篅       囉 阿 羯 利。     沙  夜    吽。
Bá shā hē。   Ǎn。  Bō tà mó。
癹   莎   訶。   唵。    鉢 蹋  摩。
Zhèn duō mò ní。   Shuò là hōng。
震       多      末 尼。   篅      攞     吽。
Ǎn。 Bá lǎ tuó。Bō dǎn mí hōng。
唵。   跋喇   陀。鉢   亶    謎   吽。