2. Calamity Dispersing Propitious Sacred Dharani 消災吉祥神咒

2. Calamity Dispersing Propitious Sacred Dharani

消災吉祥神咒

nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。
曩 謨   三    滿      哆。    母    馱   喃。
ā bō là dǐ。hè duō shě。
阿缽囉底。賀 多     舍。
suō láng nán。 dá zhí tuō。
娑   曩      喃。    怛  侄   他。
Ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。
唵。  佉佉。     佉呬。  佉呬。
hōng hōng。rù wā là。rù wā là。
吽吽。入嚩囉。入嚩囉。
bō là rù wā là。bō là rù wā là。
鉢 囉入嚩   囉。鉢囉入 嚩  囉。
dǐ sè chà。dǐ sè chà。
底 瑟  姹。底 瑟 姹。
sè zhì lǐ。 sè zhì lǐ。
瑟 致 哩。瑟 致 哩。
suō pō zhà。suō pō zhà。
娑    癹    吒。 娑   癹    吒。
shàn dǐ jiā。shì  lǐ   yì。
扇      底 迦。室 哩 曳。
suō wā hē。
娑    嚩  訶。