4. Mantra Cundi 準提神咒

4. Mantra Cundi

準提神咒

Qǐshǒu guīyī sū xī  dì。
稽首       皈依  蘇 悉帝。
tóu miàn dǐnglǐ qī jù zhī。
頭    面       頂  禮七俱  胝。
wǒ jīn chēngzàn dà zhǔn tí。
我  今     稱      讚    大  準    提。
wéi yuàn cíbēi chuí jiāhù。
唯      願     慈悲   垂    加護。
nā mó sà duō nán。
南  無  颯  哆       喃。
sān miǎo sān pú tuó。
三     藐       三   菩    馱。
jù zhī nán。dá zhí tuō。
俱胝    喃  。怛 侄   他  。
ǎn。zhé lì zhǔ   lì。
唵。折   戾 主  戾。
zhǔn tí suō pó hē。
準      提 娑  婆   訶。