6. Medicine Master Sprinkling Head Magic Words 藥師灌頂真言

6. Medicine Master Sprinkling Head Magic Words

藥師灌頂真言

nā mó bó qié fá dì。
南 謨   薄   伽 伐帝。
pí shā shè。
鞞 殺     社。
jù lǔ bì liú lí。
窶嚕薜琉璃。
bō lá pó。
缽 囉 婆。
hé là shé yě。
喝 囉  闍 也 。
dá tuō jiē duō yě。
怛  他   揭   多   也。
ā   là   hē dì。
阿 囉  訶帝。
sān miǎo sān bó tuó yě。
三      藐      三   勃   陀  也。
dá zhí tuō。ōng。
怛  侄    他。   唵。
pí shā shì。pí shā shì。
鞞 殺    逝。鞞 殺    逝。
pí shā shè。
鞞 殺     社。
sān mó jiē dì suō hē。
三     沒  揭 帝  莎  訶。