8. Seven Buddhas’ Iniquity Eliminating Magic Words 七佛滅罪真言

8. Seven Buddhas' Iniquity Eliminating Magic Words

七佛滅罪真言

lí   pó lí   pó  dì。
離 婆 離 婆 帝。
qiú hē qiú hē dì。
求   訶  求  訶 帝。
tuó luó ní  dì。
陀    羅  尼 帝。
ní  hē là   dì。
尼 訶 囉 帝。
pí    lí   nǐ   dì。
毗 黎  你 帝。
mó hē qié dì。
摩   訶  伽 帝。
zhēn líng qián dì。
真        陵    乾   帝。