9. Rebirth to Pure Land Dharani 往生淨土神咒

9. Rebirth to Pure Land Dharani

往生淨土神咒

ná mó ē  mí duō pó yè。
南  無 阿 彌  多   婆  夜。
duō tuō qíe duō yè。
哆     他    伽   多   夜。
duō dì yè tuō。
哆   地  夜   他。
ē   mí  lì dū  pó pí 。
阿 彌 唎 都 婆 毗。
ē   mí   lì duō。
阿 彌 唎    哆。
xī dān pó pí。
悉 耽   婆 毗。
ē   mí   lì duō。
阿 彌 唎    哆。
pí  jiā lán dì。
毗 迦 蘭  帝。
ē   mí   lì duō。
阿 彌 唎    哆。
pí  jiā lán duō。
毗 迦 蘭  哆。
qíe mí ní。
伽  彌 膩。
qíe qíe nuó。
伽   伽     那。
zhǐ duō jiā  lì。
枳   多   迦 利。
suō pó hē。
娑    婆  訶。