Ten Shorter Dharanis 十小咒

1. Talismanic Precious Wheel King Dharani 如意寶輪王陀羅尼
+ -

Talismanic Precious Wheel King Dharani

如意寶輪王陀羅尼

Nán mó fú tuó yé. Nán mó dá móyé

南 無 佛 馱 耶, 南 無 達 摩 耶


Nán mó sēng jiāyé

南 無 僧 伽 耶,


Nán mó guān zìzài púsà mó hē sà

南 無 觀 自 在 菩 薩 摩 訶 薩。


Jù dàbēi xīn zhě. Dá zhí tā.
具 大 悲 心 者,   怛 侄 他。


Ǎn. Zhuó jié luō fá dǐ.

唵。斫 羯 囉 伐 底。


Zhèn duō mò ní. Mó hē Bō dēng mí.

震 多 末 尼 ,摩 訶 缽 蹬 謎,


Lǔ lǔ lǔ lǔ. Dǐ sè zhā.

嚕 嚕 嚕 嚕,底 瑟 咤,


Shuò luō ā jié lì, Shāyè hōng

篅 囉 阿 羯 利 ,沙 夜 吽


Bá shā hē. Ǎn. Bō tà mó

癹 莎 訶,唵,缽 蹋 摩


Zhèn duō mò ní. Shuò luō hōng

震 多 摩,篅 囉 吽,


Ǎn. Bá lǎ tuó, Bō dǎn mí hōng

唵,缽 喇 陀,缽 亶 謎 吽 。

2. Calamity Dispersing Propitious Sacred Dharani 消災吉祥神咒
+ -

Calamity Dispersing Propitious Sacred Dharani

消災吉祥神咒

nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。

曩 謨 三 滿 哆。母 馱 喃。


ā bō là dǐ。hè duō shě。

阿 缽囉 底,賀 多 舍


suō láng nán.dá zhí tuō.

娑 曩 喃。 怛 侄 他。


Ǎn.qié qié.qié xì.qié xì.

唵。佉 佉。佉 呬。佉 呬。


hōng hōng。rù wā là。rù wā là。
吽 吽。入 嚩 囉。入 嚩 囉。


dǐ sè chà。dǐ sè chà。

底 瑟 姹。底 瑟 姹。


sè zhì lǐ。 sè zhì lǐ。

瑟 致 哩。瑟 致 哩。


suō pō zhà。suō pō zhà。

娑 癹 吒。 娑 癹 吒。


shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。

扇 底 迦。室 哩 曳。


suō pó hē。

娑 嚩 诃